18, జులై 2014, శుక్రవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 33

రామాయణము-
గీ.       (అని యనిరి కొందఱు నృపజు లనుకొని రెద
గెలువ రేరు నంచును మఱి గెల్చిన భుజ
బలమున నని యందునఁ గూల్చి పడఁతిఁ గొనెదె
మనుచుఁ గొందఱు వే) సతిఁ గనుగొనుచును. (౪౮)

భారతము-
కం.    అని యనిరి కొందఱు నృపజు
లనుకొని రెద గెలువ రేరు నంచును మఱి గె
ల్చిన భుజబలమున నని యం
దునఁ గూల్చి పడఁతిఁ గొనెదె మనుచుఁ గొందఱు వే. (౪౮)

టీక- ఏరు = ఎవరు; అని = యుద్ధము.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి