31, జులై 2014, గురువారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 40

రామాయణము-
చం.    అనిపె వశిష్ఠసద్(ద్విజునికై; సమయ మ్మొకవేళ దప్ప)కా
యన కనె స్వేచ్ఛ నా(విజయుఁ; డగ్రజసమ్మతిఁ బ్రీతిభూమి)జే
శునిఁ గొనితెమ్మనెం (దనరి శుభ్రత నేడు; ప్రదక్షిణించి) బం
టును రఘురాముతో (గరిమనున్ మరలం జనె గార మెచ్చఁ)గన్. (౫౫)

భారతము-
గీ.       ద్విజునికై సమయ మ్మొకవేళఁ దప్ప,
విజయుఁ డగ్రజసమ్మతిఁ బ్రీతి భూమిఁ
దనరి శుభ్రత నేఁడు ప్రదక్షిణించి
గరిమనున్ మరలం జనె గారమెచ్చ. (౫౫)

టీక- సమయము = (రా) కాలము, (భా) ఒడంబడిక; విజయుఁడు = (రా) జయశీలుఁడు, (భా) అర్జునుఁడు; అగ్రజసమ్మతి = (రా) బ్రాహ్మణుఁడగు వశిష్ఠుని సమ్మతిని, (భా) అన్నయగు ధర్మరాజు సమ్మతిని; నేడు = (రా) రాజు, ఏడు = (భా) వత్సరము; భూమిజేశుని = రాముని; గారము = ప్రేమ; ఎచ్చన్ = హెచ్చగ.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి