15, జులై 2014, మంగళవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 30

రామాయణము-
చం.    ఇనసమతేజుఁడున్ (బిరుదు నేనును నోడితి, బిట్టు మాయ)నున్
జనకుఁడు క్రూరుఁడుం (గుమతి సల్పె నటంచునుఁ గొంద ఱంత)టం
బనివడి కిన్కతో (ననిరి; పల్కిరి కొందఱు నల్క నీపె) యే
ఘనుఁడగు నాకునున్ (గతియె? కాక వివాహము కాదె యంచు)నున్. (౪౫)

భారతము-
తే.      బిరుదు నేనును నోడితి, బిట్టు మాయ
గుమతి సల్పె నటంచునుఁ గొంద ఱంత
ననిరి; పల్కిరి కొందఱు నల్క నీపె
గతియె? కాక వివాహము కాదె యంచు. (౪౫)

టీక- బిట్టు = ఎక్కువ.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి